2012. május 1., kedd

Onogoriától Kummagyariáig 1) Idővonal


Madzsar romjaiból
Idővonal 
(elsősorban dr Padányi Viktor:Dentu-Magyaria c. könyve alapján) 

453 nászéjszakáján meghal (vagy inkább meggyilkolják) Attila „nagy-király(t)”. Ezt belviszály, majd a gótoktól, gepidáktól elszenvedett vereség követi, minek hatására a hunok visszavonulnak korábbi, Meotisz-Kaukázus vidéki szálláshelyükre.
 460 Chorenei Mózes, az örmény történetírás atyja írja, hogy Észak-Szarmáciában, tehát a Kaukázus északi lábánál kazárok, hunok, bolgárok, bazilok, abkázok, masszagéták és kuma-magyarok éltek. (Cumania és kuma-makar)

463 albániai felkelés, a szabirok felemelkedése.

466 a szaragurok (fehér ogurok) Bizánc szövetségeseként harcolnak a perzsák ellen, a Kaukázuson túl, Ibéria és Arménia területén.( Az ogur népek csak mintegy fél évszázadig lehettek hegemón helyzetben a Kaukázus északi előterében.)

491-ben Irnik/Csaba/Khabad – Attila legkisebb fia – megalapítja  a Hun-Onogur Birodalomat, melynek központja a Volga-Don térség lehetett. Az onogurokat (akik mondáinkban Hunor népeként ismeretesek) az első biztosan török nyelvet beszélő népek között tartják számon, Padányinál  a legelső mezopotámiai kirajzás, a „dahák”-é, hozza létre a türköket, így az on(ogurokat) is. Bár egyes őstörténészek szerint az ogurok is hunok, mégis, a hagyományos vélemény szerint a hunok és onogurok keveredése hozza létre a bolgárokat (a „bolgár” szó a nyelvészek szerint „kevert”-et jelent). Ezen az alapon a birodalmat bolgárnak is jogos nevezni, annál is inkább, mivel vezértörzse bolgár. Irnik halálakor  - talán onogur nyomásra - a keleti szabirok kiválnak a hunokból, Balakti királyuk vezetésével behatolnak a dél-kaukázusi térbe, ahol ezer éve hagyták testvéreiket,Udi (Otene) vidékének szakáit, szkítáit.

500 körül a „mogorok népének számtalan raja“ megjelenik Derbendnél; megalapítják északon Bolgari, és a Kumánál Madzsar városát

506-57 a szavirok uralkodnak ezen a területen, a Kaukázuson túli részekre is áttelepülvén. A szavir uralmat az avarok megjelenése szüntette meg.

514 Irnik első fia, a keresztény Ogurd /Gordas veszi át a hatalmat, aki vszínűleg onogur anyától származott. Ogurd keresztény térítési buzgalma és a bizánci vallási zűrzavar (amit mi Madáchtól ismerünk) bukását okozza.

518 Ogurd talán szabir anyától származó pogány féltestvére, Muagyer a térítő buzgalom elleni lázadás élére állva átveszi a hatalmat. Szakítva Bizánccal, birodalmát perzsa-baráttá teszi. A hunokból kivált és délre húzódó, független királyságot alapító keleti szabirok azonban Bizánc szövetségesei maradtak.

527-28 Malalas, Theophanes térítési kisérlete a meotisz-vidéki onogur-magyarok között.

530 körül a szabirok Muagyer 20000 fős expediciós hadseregét, amely a perzsákhoz igyekezett,  bekerítették és lefegyverezték. Ez is mutatja a szabirok katonai fölényét. (Muagyer uralma végén a Dnyeper-vidéki bolgárokhoz menekül - így lesz a bolgár királylistának Attilától származó vérvonala).

545 I. Kosru perzsa császár legyőzi Boarich szabir királynőt. Ez a - 1081 évvel Kurás óperzsa király egy másik szabir királynő, Tamár kisasszony felett aratott győzeleme utáni - második legyőzés a keleti szabirság szétesését vonta maga után. Néhány törzs újra visszavándorolt a Jajk/Ural- Volga térbe, ahol majd a kök- türk és kazár etnikumban oldódnak fel és tűnnek el, más törzseket a bizánci kormányzat telepít le határőrökként a Kur- folyó déli vonala mentén (s ezek a mai kurdok ősei). Ezen az áron még egy évszázadig tudnak túlélni, amikor aztán a tér többi népeivel és néptöredékeivel együtt elnyeli őket az új imperializmus, az araboké...

552-53  a perzsákat annyira leköti a bizánciak elleni harcuk, hogy nem tudták megakadályozni a szavirok és kazárok betöréseit. Ez utóbbiak elfoglalják Derbentet és a kaukázusi Albánia északi részét.

620-630 Szibelnek (aki Muagyer fia, v. unokája) szintén az unokája: Kurt (az óbolgár királylajstrom szerint Kuvrat,)  a Dnyeper-vidéki bolgár törzsekre támaszkodva visszafoglalja a Volga-teret (a kök-türköktől) és a Jajk/Ural-tól a Dnyeperig még egyszer visszaállítja Irnik Onogur-bolgár Birodalmát.

630 Megalakul a Kazár Birodalom  (az Onogur-bolgár Birodalommal lényegében egyidőben)

640 Az onogur-bolgárok legyőzik az Avar Kaganátust.

670 Kurt Onogur-bolgár Birodalma mindössze egy emberöltőt ér meg, mert egy újabb támadó jelentkezik kelet felől, a kazárok, akik már a kök-türk hódítás kezdete óta a Jajk-Észak- Káspi-térben élnek. A kazár támadások ellen egy teljes évtizeden keresztül folyik a védekezés. Mivel az élemedett korú Kurt 670-ben meghal és legidősebb fia Bat-Baján lép az örökébe, az onogur birodalom gyorsan szétesik.

678 Kurt halála után a második fiú, Iszperik, vagy Aszparuk hat bolgár törzzsel kiválik az élethalálharcot vívó birodalomból és az Al-Duna vidékére, majd innen a Balkánra vándorol, ahol megalapítja a mai Bulgária ősét, Bolgáriát. Egy évvel ezután a következő fiú is kiválik néhány törzzsel, ez is nyugat felé távozik és minden jel szerint avar keretben, a Kárpát-medence keleti részén (Erdély) helyezkedik el. Ennek a fiúnak a nevét bizánci források "Kotragos"-nak mondják, a székely hagyományok viszont "Csabá"-ról beszélnek, de egyik sem személynév. (Mainstream  felfogás szerint Kuver vonult Magyarországra, Kotrag északra, a későbbi Volgai Bolgároszág felé.)

680 A magára maradt Bat-Baján leteszi a fegyvert a kazár túlerő előtt. Birodalmának a közepét kazárok szállják meg, akik az addig uralkodó elemet az onogur törzseket gyepűnépekként a peremterületekre telepítik és határvédelemre használják fel.

708 A kazárok – szövetségben a türk népekkel – az arabok ellen.

723 Az arabok első ízben törnek át a Kaukázus védelmi vonalán. Etil lesz az új kazár főváros.

737 Újabb arab roham, a kazár kagán iszlám hitre tér át.

737-40 Marwan folytja vérbe az Al-Laks térségében kitört felkelést. („Al-Laks" a Kaukázustól délre terült el és körülbelül az egykori "Örményország" nyugati felének felelt meg északnyugati közvetlen szomszédja a Kubán-vidék és Meotisz, a Theophylactus Simokatta és Procopius által említett magyar erőd - Pejbárt - közelében volt. Ilyen "két folyó közötti" - a két folyó nevét ezek a krónikák "Samur" és "Shabiran" szavakkal adják meg - síkság Elő-Ázsiának Kaukázus-vidéki régiójában csak kettő lehet, az egyik a Tigris és Eufrát forrásvidéke a Van tótól nyugatra, a másik a Kur és a Ruzsa (Aras, Araxes) forrásvidéke az előbbitől mintegy 300 km-re északra. A kettőt egy az Erzerum és Pejbárt vidékét borító "hegyvidék" választja el.)

738 Első utalás Dentu-Magyariára.( Az egykorú és későbbi bizánci közlések hol úzoknak, hol alánoknak gondolják őket, az ószláv emlékezet szabirokat,  szavardokat emleget és határozottan megkülönbözteti őket az általuk "kazároknak" nevezett, északabbra lakó onoguroktól. Mind a kazár, mind a bizánci köztudatban önálló népegyéniségként élnek saját politikai kontúrokkal, csupán a nem egészen jól tájékozott arabok keverik őket össze következetesen a tőlük északabbra lakó onogurokkal.)

751 Kazár-arab háború, ebben a dentu-magyarok már említésre érdemes kötelékekkel, önállóan vettek részt, sőt, a háborút egy időben a kazárok nélkül, teljesen függetlenül, folytatták Szabiria felszabadítására.

759 Egy rosszul sikerült arab-kazár házasság után újabb kazár-arab háború, amelyben a már 100000 főt kitevő meotiszi szabirság mint szövetséges, külön katonai főparancsnok parancsnoksága alatt álló,10000 fős önálló hadsereggel vesz részt. Ennek a főparancsnoknak a nevét "Astarchán"-ként adják meg a források.

764-65 Az utolsó (Kaukázuson túli Szabíriára irányuló) felszabadítási kisérlet is kudarccal végződik, a meotiszi szabir állam azonban véglegesen megszilárdul felvéve a menekülők áradatát.

790 Edemen Dentu-Moger sikeres kagánja. Terjeszkedés a Krímben, keleten az egykori Alánia nyugati felének birtokba vétele.

810 Ügek a kagán.

830 k. - Egy kangar-besenyő támadás következtében az ogur/onogur-magyarok Levédiából és az Uráltól a Dnyeperen túlra költöznek, Etelközbe.  A  szabirok (egy része, vagy nagy része?) visszaköltözik a Kaukázustól délre (Udi, Örményország), ez utóbbiakat hívja a történetírás „szavárd-magyaroknak”.

838-39 várépítés Kievben.

850-90 Álmos Dentu-Moger kagánja.

1222 a mongolok először jelennek meg a Kaukázus térségében.

1398 Madzsart a mongolok földig rombolják.


A Kuma partján, a mai "Budennovsk" közelében volt Madzsar

További megtekintésre ajánlott térképek:
Patria Onogoria
Dentu-Magyaria (Padányi V.)
Kuma és Terek folyók, Madzsar
Onogoria a VII.szd.-ban
Onogoria, ugor-magyarok, szabirok (cirill-betűs)
Kummagyaria (Bendefy László)

Ajánlott könyvek, portálok, információk:
Dr Padányi Viktor: Dentu-Magyaria
Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája (Gyeretyán országa)
Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története
Füst Péter, turkológia+anthropológia (magyar és kaukázusi arcok)
Török népek genetikai adatai

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése